Kommittéer 

Revisionskommitté

Styrelsen har bedömt att det inte finns något behov av en separat revisionskommitté. Styrelsens ordförande sammanställer och hanterar frågan inför årsstämman.

Frågor om finansiell rapportering och intern kontroll behandlas av styrelsen i sin helhet och vid behov i samarbete med bolagets revisor.

Ersättningskommitté

Styrelsen har bedömt att det inte finns något behov av en separat ersättningskommitté. 

Styrelsen i sin helhet hanterar och beslutar i frågor om löner och övriga anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem för verkställande direktören. Styrelsen tar även fram generella principer för lönesättning.