Bolagsordning för Empir Group AB

556313-5309

§ l
Bolagets företagsnamn är mySafety Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik, bedriva verksamhet inom digital transformation, genomföra investeringar med huvudinriktning inom digital transformation, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.

§ 4
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 6 816 085 kronor och högst 27 264 340 kronor.

§ 5
Bolaget ska kunna utge lägst 6 816 085 aktier och högst 27 264 340 aktier.

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A respektive serie B kan utges till ett antal motsvarande det totala antalet aktier i bolaget. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A en röst och aktie av serie B en tiondels röst. I övrigt ska aktie av serie A och aktie av serie B medföra samma rätt i bolaget dock att i fråga om företrädesrätt vid emissioner ska gälla vad som föreskrivs nedan i denna paragraf.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6
Styrelsen ska, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

 

 

§ 7
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets och, i förekommande fall, koncernens räkenskaper ska utses en revisor med en revisorssuppleant, vilka samtliga ska vara auktoriserade, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9
Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

§ 10
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, och i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant som ska utses av stämman;
9. fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer;
10. val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag;
11. annat ärende, som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 11
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden l januari – 31 december.

§ 12
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13
Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B på begäran av ägare till aktie av serie A. Framställning om det ska skriftligen göras till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Anmälan om omvandlingen ska utan dröjsmål inges till Bolagsverket och är verkställd när registreringen sker.

Denna bolagsordning har antagits vid en extra bolagsstämma den 18 oktober 2023.