Bolagsstyrning

Här finns information om årsstämman, styrelsens arbetsformer samt ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Har du frågor om koncernens bolagsstyrning är du välkommen att kontakta Torbjörn Nilsson, CFO

Årsstämman

Årsstämman är det yttersta beslutande organet i koncernen och hålls varje år i Stockholm. På stämman utser aktieägarna årligen styrelseledamöter och vart fjärde år, externa revisorer.

På stämman beslutas även om utdelning för det gånga året. Ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning.

Årsstämmans valberedning ska representeras av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande ska, om inget annat beslutas, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. I kallelsen till årsstämman lämnar valberedningen förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen. Samt val till revisor, om denna ska väljas, och arvode till styrelse och revisor.

Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024 är Joakim Lindén, Thomas Krishan, Robert Carlén och Fredrik Crafoord.

Styrelsens arbetsformer

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter samt högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman, också en ledamot och suppleant väljs av medarbetarna för en period av två år. Bolagets verkställande direktör ingår i styrelsen.

Styrelsens arbetsformer är fastställda i en arbetsordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD, samt dennes befogenheter, mötesplan och rapportering. Styrelsen har inga speciella utskott utan behandlar alla frågor i sin helhet. Under ett räkenskapsår ska minst fem protokollförda styrelsemöten genomföras. Styrelsen får varje månad en rapport från VD om koncernens verksamhet, affärsläge, resultat och personalläge. Även bolagets revisor deltar i styrelsemötet för att ge en revisionsrapport. 

Under året har styrelsens arbete koncentrerats kring diskussioner rörande den strategiska inriktningen samt frågor kring organisation och personal.

Ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

Bolagsstämman fastställer arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Ersättning till VD och ledande befattningshavare ska fastställas till marknadsmässiga nivåer och bestå av fast eller rörlig lön samt pension och eventuella övriga förmåner.

Ersättning i form av fast lön ska stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till en årslön och huvudsakligen vara baserad på tydliga målrelaterade prestationer. Pensionen ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen vid ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. Övriga förmåner utgörs av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen. Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Redan beslutade ersättningar till ledningen som inte har förfallit till betalning vid ordinarie årsstämma faller inom ramen för riktlinjerna.